เรามีประสพการณ์และความสามารถที่จะผลิตระบบประปาหมู่บ้านแบบรวมระบบผลิตอยู่ในชุดเดียวกัน ตามแบบมาตรฐานของการประปานครหลวง ทุกขนาดเช่น

  • แบบประปาผิวดินขนาดเล็ก
  • แบบประปาผิวดินขนาดกลาง
  • แบบประปาผิวดินขนาดใหญ่
  • แบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก
  • แบบประปาบาดาลขนาดเล็ก
  • แบบประปาบาดาลขนาดกลาง
  • แบบประปาบาดาลขนาดใหญ่
  • แบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก

รวมถึงโครงสร้างฐานราก อาคารควบคุมระบบน้ำ งานเดินระบบไฟฟ้า งานเดินท่อน้ำประปาในหมู่บ้าน รวมทั้งหมดจนเสร็จสิ้นโครงการ

 
     
 
 
   
Copyright © 1991 - 2005 K.S.B. Treatment Group Co., Ltd. All Rights Reserved.